พัฒนาความรู้และทักษะแก่ SMEs

เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจตามวงจรธุรกิจ

อำนวยความสะดวกแก่ SMEs ในการเข้าถึงองค์ความรู้แบบครบวงจรเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว

ข่าวกิจกรรม

สสว.เปิดศูนย์บริการ SMEs ครบวงจร เพิ่มอีก 20 ศูนย์

ปี 2559 มีแผนเปิดศูนย์บริการ SME ครบวงจร (SME One-Stop Service Center: OSS) เพิ่มอีก 20 ศูนย์ในพื้นที่ 18 กลุ่มจังหวัด 54 คลัสเตอร์
คือ จังหวัดลพบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ กาญจนบุรี นครปฐม เพชรบุรี สุราษธานี ปัตตานี ภูเก็ต ชลบุรี อุดรธานี บุรีรัมย์
สกลนคร ขอนแก่น อุบลราชธานี นครราชสีมา เชียงใหม่ เชียงราย พิษณุโลก นครสวรรค์

สสว.เปิดศูนย์บริการ SMEs ครบวงจร รองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราด
วันที่ 19 สิงหาคม 2558 ที่สำนักงานจังหวัดตราด ชั้น 3 อาคารศาลากลางจังหวัดตราด นายณรงค์ ธีรจันทรางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานเปิดศูนย์บริการ SMEs ครบวงจร (One Stop Service Center : OSS) จังหวัดตราด ซึ่งสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตราด จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นการรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราด
สสว.เปิดศูนย์บริการ SMEs ครบวงจร รองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราด

วันที่ 19 สิงหาคม 2558 ที่สำนักงานจังหวัดตราด ชั้น 3 อาคารศาลากลางจังหวัดตราด นายณรงค์ ธีรจันทรางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานเปิดศูนย์บริการ SMEs ครบวงจร (One Stop Service Center : OSS) จังหวัดตราด ซึ่งสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตราด จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นการรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราด

1301

Call Center
OSS Center